Sjögull

Nymphoides peltata

 

 
Namn: Nymphoides peltata
Familj: Menyanthaceae
Typ av art: Kärlväxt (sötvatten)
Ursprung: Centraleuropa och Asien
Introduktionsår: 1892
Vektor: Avsiktligt introducerad som prydnadsväxt. Har även inplanterats i tron om att fisket skulle främjas.
     
Den näckrosliknande vattenväxten sjögull har introducerats i Sverige dels som en prydnadsväxt med vackra blommor men även i tron om att de täta bestånden skulle utgöra ett skydd för fiskyngel och därmed främja fisket.

Idag förekommer sjögull i ett 30-tal sjöar och ett 10-tal vattendrag. I vissa av dessa vatten är plantorna små och bestånden glesa men i andra förekommer arten i massutveckling.

 
     
  I de sjöar och vattendrag där sjögull etablerat kraftiga bestånd påverkas det akvatiska livet bl.a. genom förändringar i ljusklimatet. Det problem som upplevs som störst är dock att arten utgör ett hinder vid bad, fiske och båtfart vilket leder till att kostsamma rensningar måste utföras.

Sjögull har en stor potentiell spridningsförmågan genom att den kan sprida sig dels med frön (både genom själv- och korspollinering) och med vegetativa delar. Då arten dessutom säljs som prydnadsväxt är risken att nya vatten ska invaderas att betrakta som stor.

 

Utbredning:


Text och bild: Daniel Larson